Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER” MASALINDAKİ DİL DIŞI GÖSTERGELER
(NON-LINGUISTIC SIGNS IN THE TALE OF SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS )

Author : Esra LÜLE MERT    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 27
Page : 218-251
166    186


Summary
Gösterge, genel olarak, kendi dışında bir şeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu, vb. olarak tanımlanır. “Gösterge” kavramı dil felsefesi içerisinde oldukça önemli bir yer tutar. Göstergebilim anlam taşıyan her şeyin gösterge olduğunu kabul eder. Modern anlamda göstergenin tanımı Saussure tarafından yapılmıştır. Peirce, göstergelerin mantıksal işlevi üzerinde durduğu için üçlüklere dayalı bir sistem oluşturmuştur. Peirce’in bu sınıflandırmasında en temel olan ve en çok gönderme yapılanı göstergeleri nesneleri açısından varlıksal bağıntı, benzerlik ya da saymacalık içermelerine göre belirti, görüntüsel gösterge (ikon) ve simge olarak üçe ayırdığı tasniftir çocuklar için hazırlanan masal kitaplarındaki (Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler) dil dışı göstergeler, Peirce’in kuramı dâhilinde incelenmiştir. Üçlü yapıya göre oluşturulmuş kurama göre görselleri sınıflandırarak incelemek, görsellerin betimlenmesinde, özellikle de anlamlandırılmasında önemli ipuçları sağlamaktadır. Araştırmanın problem tümcesi, “çocuklar için hazırlanan masal kitaplarında kullanılan dil dışı göstergeler nelerdir ve hangi anlamları karşılamak için kullanılmıştır?” olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada kullanılan doküman Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masal kitabıdır. Hedeflenen olgu, bu öykünün Pierce’nin göstergebilimsel çözümleme örnekçeleri açısından görünümünü saptamaktır. Bu çalışmada ayrıca göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılmıştır. İncelenen masal kitabında en çok kullanılan dil dışı gösterge %42 ile görüntüsel göstergedir. İkinci sırada %39 ile belirti, üçüncü sırada ise %18 ile simge yer almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın sonucunda resimli kitaplarda yer alan dil dışı göstergelerin öncelikle birer görüntüsel gösterge olduğu ve simgelerle belirtileri barındırdıkları ölçüde okurun zihinsel süreçlerini kullanmasına olanak verdiği belirtilebilir.

Keywords
Charles Sanders Peirce, dil dışı gösterge, göstergebilim, masal.

Abstract
The sign, in general, represents all sorts of forms, objects, phenomena, etc. which represent something other than themselves and are therefore capable of replacing what it represents is defined as. The concept of sign “has an important place in the philosophy of language. Semiotics accepts that everything that has meaning is a sign. Non-linguistic signs were examined in Peirce's theory. According to the theory, which is formed according to the triple structure, examining the images by classifying them provides important clues in the description of the visuals, in particular their meaning. The problem sentence of the study was determined as n what are the non-linguistic signs used in the fairy tale books for children and what meanings were used to meet them? In this research, which is a qualitative study, a document review was conducted. The document used in this research is the story of the Snow White and the Seven Dwarfs. The aim of this study is to determine the appearance of Pierce in terms of semiotic analysis examples. In this study, semiotic analysis method was used. The most commonly used non-linguistic signs in the reviewed tale book is the visual signs with 42%. In the second place, the symptom is 39% and the third is the symbol with 18%. In this context, it can be stated that the non-linguistic signs included in the picture books are primarily visual indicators and they allow the reader to use the mental processes to the extent that they contain the signs and symptoms.

Keywords
Charles Sanders Peirce, non- linguistic signs, semiotics, tale.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri