Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATING ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS WRITING IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES )

Author : Derya ESKİMEN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 27
Page : 252-260
137    157


Summary
Bu araştırmanın amacı, lisede eğitim görmekte olan öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından belirlemek; elde edilen bulgulardan hareketle sonuç ve öneriler sunmaktır. Araştırmaya ilişkin veriler, Akaydın ve Kurnaz (2015) tarafından geliştirilmiş olan “Lise Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler kullanılmış; anket aracılığıyla toplanan veriler, bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile anlamlandırılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kütahya ili merkezinde çeşitli liselerde eğitim görmekte olan 398 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bulgulardan hareketle, lise öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının, eğitim görülen okullara göre anlamlı farklılık göstermediği; cinsiyete göre kızlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği, sınıf düzeyleri arttıkça yazmaya yönelik tutumun azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca kitap okumayı sevip sevmeme, Türk Dili ve Edebiyatı dersini sevip sevmeme durumlarına göre sonucun sevenler lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Kitap okumaya daha fazla vakit ayıran öğrencilerin, daha az okuyan ya da okumayan öğrencilere göre, yazma tutumlarının daha yüksek olduğu olduğu bulgulanmıştır. Yine yazma tutumlarının, öğrencilerden boş zamanlarında yazı/şiir yazanlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Lise, yazma, tutum, Türk dili ve edebiyatı

Abstract
The aim of this study is to determine the attitudes of high school students related with writing in terms of various variables; to present results and suggestions based on the findings obtained. The data related with the study was collected by Writing Attitude Scale Towards High School Students developed by Akaydın and Kurnaz (2015). Descriptive statistics were used in data analysis. The data collected through the questionnaire was expressed by independent sample t test and single factor variance analysis (ANOVA). The study was carried out with 398 students attending various high schools in the center of Kütahya province during the fall semester of 2017-2018 academic year. Based on the findings, it was found that the attitudes of high school students towards writing did not show a significant difference compared to the schools studied, that there was a significant difference in favor of girls according to gender and that attitudes towards writing decreased with increasing grades. In addition, it was observed that the result demonstrated a significant difference in favor of the ones loving to read according to their status of loving to read books or not and also according to their status of loving Turkish Language and Literature course or not. Students who spend more time reading boks were found to have higher writing attitudes than those who read less or do not read. Again, it was concluded that students' writing attitudes demonstrated a significant difference in favor of those who write texts/poetry in their free time and spend more time for writing texts/poetry.

Keywords
High school, writing, attitude, Turkish language and literature

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri