Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE READING COMPREHENSION SKILL ACCORDING TO REVISED BLOOM'S TAXONOMY )

Author : HÜLYA SÖNMEZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 127-146
28    32


Summary
Bu araştırmanın amacı, ortaokul çağındaki çocukların okudukları metinleri Yenilenmiş Bloom Taksonomisine (YBT) göre nasıl anladıklarını belirlemektir. Çalışma grubu olarak, iki ortaöğretim okulundaki 200 sekizinci sınıf öğrencisi seçildi. Uygulama öncesi yapılan literatür taraması sonucunda, Türkiye'de ortaöğretim çağındaki çocukların okuduğunu anlama becerilerinin bilişsel süreçlere göre incelenip değerlendirildiği çok az sayıda çalışma olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Araştırmada bulguları elde etmek için bir başarı testi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu başarı testi, uzman görüş ve değerlendirmeleri sonucu tamamlanmıştır. Başvuru için gerekli izinler alındıktan sonra uygulama sürecine geçilmiştir. Uygulamada katılımcılara önce Kişisel Bilgi Formu, sonra YBT'ye göre hazırlanan Okuduğunu Anlama Başarı Testi verilmiştir. YBT’ye göre hazırlanan Okuduğunu Anlama Başarı Testi puanlarının cinsiyete, iki dilli ve tek dilli olma değişkenlerine göre değişip değişmediğini belirlemek için bağımsız grup t-Testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda cinsiyetin ve konuşulan dilin (iki dilli-tek dilli) sayısının okuduğunu anlama becerisini etkilediği görülmüştür. Ayrıca, çocukların okuduğunu anlama becerilerinin bilişsel süreçlere göre değiştiği tespit edilmiştir.

Keywords
Bilişsel süreç öğrenci, okuduğunu anlama becerisi, YBT.

Abstract
The aim of this research is to determine how the secondary school age children understand the texts they read according to Revised Bloom's Taxonomy (RBT). As the study group, 200 eighth-grade students were selected who belong to the two secondary education schools. As a result of the literature search made before the application, it is determined that there are very few studies in which reading comprehension skills of the secondary school children are examined and evaluated according to the cognitive processes in Turkey. Thus, this research is needed. An achievement test was developed in order to obtain the findings in the study. This achievement test developed was completed as a result of the expert opinions and evaluations. In the first section of the achievement test, a personal information form was included to determine the actors which are predicted to affect the comprehension skill. After the necessary permissions for the application are received, first the Personal Information Form was given and then Reading Comprehension Achievement Test According to RBT was applied to the children. Independent group t-Test was used in order to determine whether the scores of Reading Comprehension Achievement Test According to RBT change according to sex and being bilingual and monolingual. It is observed that sex and number of the language spoken (bilingual-monolingual) affect the reading comprehension skill as a result of the analysis made. Moreover, it is determined that reading comprehension skills of the children change according to the cognitive processes.

Keywords
The cognitive processes, students, reading comprehension skills, RBT.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri